Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί υποέργο της Ιδρυματικής Πράξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ".
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα, πέρα από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού (ΑΤΜ), προκειμένου να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από την απασχόληση τους σε υπηρεσίες/οργανισμούς/επιχειρήσεις, την εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του ΑΤΜ και τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής τοπογραφικών, γεωδαιτικών, χαρτογραφικών, φωτογραμμετρικών, κτηματολογικών, υδραυλικών και συγκοινωνιακών προϊόντων, κατά τα πρότυπα των περισσοτέρων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης.

Η αρχική φάση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ξεκίνησε την περίοδο 2010-2013 και υλοποιούνταν δυο φορές, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Απρίλιο-Μάιο), σε κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Πρώτη περίοδος υλοποίησης ήταν το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ξεκίνησε την περίοδο 2013-2015 και υλοποιούνταν δυο φορές, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο), σε κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Πρώτη περίοδος υλοποίησης ήταν το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015.

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ξεκινά την νέα περίοδο υλοποίησης 2016-2022 και θα υλοποιείται πλέον δύο φορές, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο), σε κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Πρώτη περίοδος υλοποίησης είναι το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Η επόμενη περίοδος υλοποίησης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης θα είναι το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, οπότε και θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Νοέμβριο 2020 - Ιανουάριου 2021.

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΤΜ (7/7.4.2009, 5/19.1.2016 και 14/10.7.2018), η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνεται σαν μάθημα επιλογής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και θα διενεργείται στο 9ο και 10ο Εξάμηνο Σπουδών (κωδικοί μαθήματος Ε798 και Ε798). Η διάρκεια της ΠΑ ανά φοιτητή είναι τρεις (3) μήνες και αφορά την απασχόληση του κάθε φοιτητή στον Φορέα Υποδοχής που μπορεί να είναι τόσο φορείς του Δημοσίου όσο και ιδιωτικές εταιρείες (εταιρείες μελετών, μελετητικά γραφεία, κ.λπ.). Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο Έτος Σπουδών, δηλαδή στο 9ο ή 10ο Εξάμηνο ανάλογα με την περίοδο υλοποίησης της ΠΑ (Χειμερινό ή Εαρινό Εξάμηνο).

Τα κριτήρια επιλογής είναι: α) Προτεραιότητα σε φοιτητές 9ου ή 10ου Εξαμήνου, β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει και γ) η συγκεντρωτική βαθμολογία. Τα παραπάνω κριτήρια είναι σε σειρά προτεραιότητας, δλδ. Αν για την ίδια θέση έχουν κάνει αίτηση περισσότεροι του ενός φοιτητές, τότε ελέγχεται το εξάμηνο, μετά ο αριθμός μαθημάτων και αν ακόμη υπάρχουν ισοψηφίες τότε η βαθμολογία.

Κατ εξαίρεση, για την επικείμενη περίοδο, θα μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές μεγαλυτέρων, του 10ου, εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα θα έχουν οι φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου.

Στους παρακάτω συνδέσμους δίνονται χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα για τους Φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΠΑ, τις Εταιρείες που επιθυμούν να λειτουργήσουν σαν Φορείς Υποδοχής καθώς και ο κατάλογος των μελών ΔΕΠ του ΤΑΤΜ που είναι Επόπτες Πρακτικής Άσκησης.


Φοιτητές

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Πράξης Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), οι φοιτητές του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέρα από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική,... Περισσότερα

Εταιρείες Παροχής ΠΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, το ΤΑΤΜ/ΑΠΘ περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του Πρακτική Άσκηση διάρκειας δύο μηνών εκτός του Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται με απόφαση της ΓΣ του Τμήματός μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τους νέους, αυτό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ... Περισσότερα

Επόπτες ΔΕΠ ΠΑ

Ο ρόλος των εποπτών μελών ΔΕΠ του ΤΑΤΜ, είναι να παρακολουθούν την πορεία απασχόλησης του φοιτητή στον φορέα που παρέχει την Πρακτική Άσκηση καθώς και η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης τόσο των φοιτητών όσο και των εταιρειών ή υπηρεσιών. Η παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των φοιτητών που θα απασχοληθούν... Περισσότερα

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Οι προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο υλοποίησης Νοεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 είναι συνολικά 47 σε 22 φορείς και μπορείτε να τις δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ( ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ Νοεμβρίου 2020 -Ιανουαρίου 2021).

Νέα-Ανακοινώσεις

16/09/2020: Αναρτήθηκε ο κατάλογος των προσφερόμενων θέσεων ΠΑ για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 (47 Θέσεις σε 22 φορείς). arrow

16/09/2020: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση του ΤΑΤΜ (σε pdf) που έγινε στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Νοεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021.

16/09/2020: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση του γραφείου ΠΑ ΑΠΘ (σε pdf) που έγινε στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Νοεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021.

10/09/2020: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τετάρτη 16/09/2020 μέσω zoom και και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 9ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
https://authgr.zoom.us/j/95179665502 arrow

03/12/2018: Οδηγός ΠΑ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ με χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. arrow