Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

1ου Πανελλήνιου διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ο διαγωνισμός αναζητά πρωτότυπες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή προϊόντα/υπηρεσίεςσε φάσηπρωτοτύπου στους ευρύτερους τομείς που

αναφέρονται παρακάτω:

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

• Ενέργεια & Περιβάλλον

• Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία κτλ)

• Τουρισμός & Πολιτισμός

• Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Οποιαδήποτε ιδέα έχει πρακτική εφαρμογή ή προσφέρει κάποια καινοτόμο

λύση στους παραπάνω τομείς θεωρείται έγκυρη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε

σύμπραξη, ηλικίας 16 έως 35 ετών που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην

Ελλάδα και δεν είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία. Η συμμετοχή στον

διαγωνισμό πραγματοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικής εγγραφής

(sign up) στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού http://www.ideatree.gr

αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης

διεθνών όρων ή συμπληρωματικού της αίτησης υλικού, όπου αυτό απαιτείται.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει σε μια και μόνο θεματική

περιοχή με μια και μόνο πρόταση, ενώ κάθε έγκυρη πρόταση, θα λάβει

αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση

συμμετοχής προσώπων σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα πρέπει να δηλώνεται

ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο

επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της. Για την δήλωση των

προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται

ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών

για το σκοπό του διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της

Διοργανώτριας όποτε αυτή του ζητηθεί.

Το σύνολο των εξόδων (ενδεικτικά αναφέρεται το κόστος προετοιμασίας

των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό, τα έξοδα υποχρεωτικής

παραστάσεως στο σύνολο των εκδηλώσεων του διαγωνισμού κ.α.) βαρύνει

αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι

α) χρηματικά: Οι 5 καλύτερες προτάσεις θα λάβουν χρηματικό έπαθλο

5.000 € έκαστη σαν επιβράβευση όχι μόνο για την προσπάθεια και την

δημιουργικότητά τους, αλλά και σαν πρώτο κεφάλαιο για την περαιτέρω

ανάπτυξη της ιδέας τους και συνέχιση των επιδιώξεών τους

β) υπηρεσιών: Οι 8 καλύτερες προτάσεις θα έχουν την δυνατότητα

στέγασης τους στους 4 καλύτερους συνεργατικούς χώρους-θερμοκοιτίδες

επιχειρηματικότητας της Αθήνας και συγκεκριμένα το Orange Grove,

Found.ation, The Cube Athens και Colab Athens. Εκτός από την δωρεάν

στέγαση για διάστημα τριών και σε ορισμένες περιπτώσεις έξι μηνών, οι

ομάδες θα επωφεληθούν από μια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν οι

συνεργατικοί χώροι όπως εκπαίδευση, events, mentoring και

επιχειρηματική δικτύωση. Με την παροχή αυτή καλύπτεται μία πολύ

σημαντική παράμετρος που είναι η στέγαση και η υποστήριξη από

ανθρώπους με εμπειρία για ένα νεοφυές project

γ) εκπαίδευσης: Οι 8 καλύτερες προτάσεις θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής

σε μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα για startups που

προσφέρουν οι συνεργατικοί χώροι εργασίας. Ενδεικτικά θέματα

εκπαίδευσης είναι: επιχειρησιακή στρατηγική-επιχειρηματικό σχέδιο,

digital marketing, νομικά θέματα ίδρυσης επιχείρησης, θέματα

χρηματοδότησης startups κ.α.

δ) υποτροφιών: Μετά από κλήρωση, θα δοθούν σε 4 μέλη των 8 καλύτερων

προτάσεων 4 υποτροφίες φοίτησης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του

Athens Information Technology και συγκεκριμένα, 2 υποτροφίες για το

Web Applications Diploma και 2 υποτροφίες για το Tech Mini MBA:

Leading Strategic Innovation

ε) εμπράγματα: Τα 2 καλύτερα videos παρουσίασης των επιχειρηματικών

προτάσεων θα λάβουν τεχνολογικά δώρα εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα υποβολής των προτάσεων τους,

κατόπιν της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, μέσω του ηλεκτρονικού

συστήματος υποβολής σε χρονικό διάστημα που λήγει την Τετάρτη 30

Απριλίου 2014 και ώρα Ελλάδος 23.59. Η Διοργανώτρια διατηρεί το

δικαίωμα παράτασης του χρόνου υποβολής των προτάσεων. Σε κάθε τέτοια

περίπτωση η νέα προθεσμία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του

Διαγωνισμού.

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το διαγωνισμό (όροι, θεματικές

περιοχές, επιτροπή αξιολόγησης, οδηγίες υποβολής), το χρονοδιάγραμμα,

τα βραβεία, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και συχνές ερωτήσεις και

στοιχεία επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην

ιστοσελίδα του Διαγωνισμού http://ideatree.gr/