Θεωρία Δυναμικού - 3ο εξάμηνο

Το μάθημα της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η επόμενη παράδοση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα την
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.