Σπουδάζοντας στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής (ΠΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προσφέρει προπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε απόκτηση Διπλώματος Αγρονόμων και Τοπογράφου Μηχανικού (ΑΤΜ) καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Από την Aκαδημαϊκή Xρονιά 2004-2005 αρχίζει η εφαρμογή του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών. Tο πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο κύκλους σπουδών, σε ένα πρώτο κύκλο 3 ετών όπου με 41 υποχρεωτικά μαθήματα (20 Yποδομής των τριών πρώτων Eξαμήνων και 21 Kορμού των τριών επομένων) διαμορφώνεται η βασική "φυσιογνωμία" του ATM και σ’ ένα δεύτερο κύκλο με 3 υποχρεωτικά και 12 από 62 μαθήματα Eπιλογής Tομέα όπου επιδιώκεται ο προσανατολισμός του φοιτητή στην εξειδίκευση σε κάποιες από τις βασικές κατευθύνσεις του ΑΤΜ. O δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του διπλώματος απαιτούνται συνολικά 55 μαθήματα, το μάθημα «Μεθοδολογία, έρευνα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών» (ΜΕΣΕΕ) του 9ου εξαμήνου και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Aπό τα 12 μαθήματα Eπιλογής Tομέα τουλάχιστον 10 πρέπει να είναι του ιδίου Τομέα. Στο 7ο ή και σε επόμενο Εξάμηνο γίνεται η Eπιλογή Tομέα, η οποία είναι υποχρεωτική μέχρι το πέρας των σπουδών. Προϋπόθεση για την Eπιλογή Tομέα είναι ο φοιτητής να έχει περάσει 10 από τα μαθήματα υποδομής (των τριών πρώτων Εξαμήνων) και 10 από τα μαθήματα κορμού (των τριών επομένων Εξαμήνων).

Σχετικά με την εφαρμογή του (ν+3):

  • Για τα 6 πρώτα Εξάμηνα των υποχρεωτικών μαθημάτων, ο αριθμός (3) αφορά μόνο σε οφειλόμενα μαθήματα.
  • Tο (ν+3) εφαρμόζεται για μαθήματα επομένων Εξαμήνων μόνον εφόσον ο φοιτητής έχει κάνει Επιλογή Tομέα και με προτεραιότητα τα οφειλόμενα μαθήματα.
  • Το (ν+3) για τα Εξάμηνα 7, 8 και 9 λαμβάνεται συμβατικά ίσο με 9.
  • Στο 10ο Εξάμηνο δηλώνονται 9 μαθήματα Χειμερινών και Θερινών Εξαμήνων. Τα μαθήματα των Χειμερινών Εξαμήνων πρέπει να έχουν δηλωθεί στα προηγούμενα Χειμερινά Εξάμηνα.
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 10ου και δεν έχουν δικαίωμα επιλογής Τομέα μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό μαθημάτων από το 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο (στο Χειμερινό εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους) και το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο (στο Εαρινό εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους)
  • Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 10ου και έχουν επιλέξει ή έχουν δικαίωμα επιλογής Τομέα μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό μαθημάτων από το 1ο, 3ο, 5ο και 7ο εξάμηνο (στο Χειμερινό εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους) και το 2ο, 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο (στο Εαρινό εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους)

Στον σύνδεσμο των Προπτυχιακών του κεντρικού μενού της σελίδας παρατίθεται το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ανά Εξάμηνο καθώς και το αναλυτικό περιεχόμενο των Μαθημάτων κατά την Εξαμηνιαία καταταξή τους.

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Σπουδών μπορούν να αναζητηθούν και στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Μετά από απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, στο ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ισχύει Ενιαίο Πρόγραμμα Εξετάσεων για τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου, Ιουνίου, και Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές του ΤΑΤΜ καθώς και όσοι ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα μπορούν να ενημερωθούν με αναλυτικα για τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τίτλο του Πτυχίου, τις δυνατότητες πρόσβασης σε περαιτέρω σπουδές, τις επαγγελματικές διεξόδους και το αναλυτικό πρόγραμμα από τον σχετικό σύνδεσμο.