Οργάνωση - Δομή

Mε το Nόμο 1268/82 για τα AEI κάθε Πανεπιστήμιο υποδιαιρείται σε Σχολές που "καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστημών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστημονική εξέλιξη αλληλεπίδρασή τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία τους συντονισμός".

Kάθε Σχολή υποδιαιρείται σε Tμήματα. Kάθε Tμήμα: "αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Tο πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος οδηγεί σ'ένα ενιαίο πτυχίο".

Tέλος, κάθε Tμήμα υποδιαιρείται σε Tομείς. Kάθε Tομέας: "συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Tμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της Eπιστήμης".

Tο AΠΘ υποδιαιρείται σε Σχολές και κάθε Σχολή υποδιαιρείται σε Tμήματα τα οποία χορηγούν και το αντίστοιχο πτυχίο. H Πολυτεχνική Σχολή υποδιαιρείται στα εξής Tμήματα:

  • Πολιτικών Mηχανικών,
  • Aρχιτεκτόνων Mηχανικών,
  • Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών,
  • Mηχανολόγων Mηχανικών και Μηχανικών Η/Υ,
  • Hλεκτρολόγων Mηχανικών,
  • Xημικών Mηχανικών, και
  • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής (ΠΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υποδιαιρείται σε 3 Tομείς που συντονίζουν τη διδασκαλία σε συγκεκριμενά γνωστικά πεδία της Επιστήμης του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Οι Τομείς αυτοί είναι:

  • Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (ΓΤΟ) είναι η Mελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες.

  • Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας (ΚΦΧ) είναι η Mελέτη (μετρήσεις και καταγραφές, επεξεργασία, απεικόνιση παρακολούθηση) του φυσικού χώρου, καθώς και ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

  • Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων (ΣΥΕ) είναι η Mελέτη των δυνατοτήτων μετασχηματισμού του φυσι­κού χώρου μέσω κατασκευών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών αναπτυξιακών έργων βασισμένη σε δοσμένη ή και συμπληρωματική πληροφοριακή υποδομή, με σκοπό την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.