Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Παρασχάκη

Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (1980). Διδάκτωρ Μηχανικός του ιδίου Τμήματος (1986). Λέκτορας στον Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας (1987), Επίκουρος Καθηγητής (1990), Αναπληρωτής Καθηγητής (1994), Καθηγητής (1999). Διευθυντής του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του ΤΑΤΜ (1995-1997, 2001-2003), Διευθυντής του Εργαστηρίου Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΑΤΜ (2009-2014) και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΑΤΜ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (XEEE), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIS) και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης. Έφυγε από κοντά μας την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014.

Ο Ιωάννης Γ. Παρασχάκης γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε τα μαθητικά του χρόνια, και αποφοίτησε το 1974 από το ΣΤ ́ Γυμνάσιο Αρρένων. Το 1975, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, γράφτηκε στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πήρε το Δίπλωμα του ΑΤΜ το 1980, τον Μάιο του 1981 διορίστηκε Επιστημονικός Συνεργάτης στην τότε Έδρα ‘Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας’ του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ και το 1982 εντάχθηκε στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας σύμφωνα με το νέο Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Συγχρόνως με τα γενικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του καθήκοντα, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην περιοχή της Αυτοματοποιημένης Χαρτογραφίας, με τίτλο ‘Διδιάστατες παρεμβολές, εξομαλύνσεις, προσαρμογές και φασματικές ερμηνείες στην Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία’, η οποία ολοκληρώθηκε το 1986 οπότε και αναγορεύθηκε Διδάκτορας του ΤΑΤΜ.

Στο διάστημα, Μάρτιος 1985 - Φεβρουάριος 1987, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία και στη συνέχεια επανήλθε στη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη. Τον Σεπτέμβριο του 1987 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα του ΤΑΤΜ και ύστερα από αίτησή του στον Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας λόγω της κατεύθυνσης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα το δυναμικό του Τομέα. Τον Ιούλιο του 1990, μετά από εξέλιξη, εντάχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τον Ιούλιο του 1994 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η ακαδημαϊκή του εξέλιξη ολοκληρώθηκε με την εκλογή και ένταξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή, τον Σεπτέμβριο του 1999.

Σε όλη την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό του έργο, υπήρξε πλούσιο, σημαντικό και αναγνωρισμένο. Το εξαίρετο ήθος του, ο ακέραιος χαρακτήρας, η διάθεση για προσφορά και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, ήταν τα στοιχεία που τον χαρακτήριζαν με μοναδικό τρόπο.

Δίδαξε μαθήματα Χαρτογραφίας με έμφαση τον Αυτοματισμό, μαθήματα Σχεδίασης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και μαθήματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία, Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών). Από την ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΑΤΜ (1997-98), και ιδιαίτερα στο Πρόγραμμα ‘Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου’, συμμετείχε ανελλιπώς στη διδασκαλία μαθημάτων (Σχεδιασμός και Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ψηφιακή Χαρτογραφία, Ψηφιακή Χαρτογραφία και Εισαγωγή Χωρικών Πληροφοριών, Ειδικές Εφαρμογές ΣΓΠ). Ακόμα, δίδαξε στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής με ειδικεύσεις ‘Ανάλυση, τεκμηρίωση και καταγραφή μνημείων, ιστορικών συνόλων και έργων τέχνης’, ‘Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού’. Παράλληλα δίδαξε σε σειρά σεμιναριακών μαθημάτων για Μηχανικούς και άλλους τεχνικούς κλάδους σε θέματα CAD, Unix και GIS που διοργάνωσαν, το ΤΕΕ, Σύλλογοι Μηχανικών, Δήμοι και Οργανισμοί. Το εκπαιδευτικό του έργο, συνοδεύονταν διαχρονικά από επίβλεψη Διπλωματικών εργασιών, Μεταπτυχιακών διατριβών και Διδακτορικών διατριβών.

Το ερευνητικό του έργο, μπορεί να διακριθεί στο μέρος που αφορά τον αυτοματισμό στη Χαρτογραφία και τη Σχεδίαση, παράλληλα με την εξέλιξη των ΗΥ και των περιφερειακών τους, και στο μέρος που αφορά στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) με έμφαση τις εφαρμογές σε περιοχές όπως η πολεοδομία, τα έργα κοινής ωφέλειας, η χαρτογραφική οργάνωση υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές, η κατασκευή χαρτών, το κτηματολόγιο. Η λεπτομερής πορεία των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η αναγνώρισή τους, απεικονίζεται κυρίως μέσα από τις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε ως επιστημονικώς υπεύθυνος ή ως μέλος ερευνητικής ομάδας.

Στα διοικητικά του καθήκοντα διακρίθηκε με τη συμμετοχή σε επιτροπές και θέσεις ακαδημαϊκής ευθύνης, όπως μέλος Συγκλήτου ΑΠΘ, Διευθυντής του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας (1995-1997, 2001-2003), Διευθυντής του Εργαστηρίου Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΑΤΜ (2009-2014) και αρκετά χρόνια, τελευταία, Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΑΤΜ (‘Γεωπληροφορική’, ‘Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου’).

Η μεγάλη εμπειρία του αφορά στο σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση Χωροχρονικών Βάσεων Δεδομένων για το Κτηματολόγιο, στο σχεδιασμό και την εξέλιξη των τεχνολογιών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και σε Δομές Χαρτογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμο με τις γνώσεις του στη χρήση νέων τεχνολογιών, που σχετίζονται με τους ΗΥ, υλικό και λογισμικό, συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στο ΤΑΤΜ αλλά και γενικότερα σε Φορείς, Δημόσιους ή και Ιδιωτικούς. Ας σημειωθεί ότι από τη δεκαετία του ’80 και μετά συντελείται, με εκθετικό ρυθμό, η επανάσταση στις νέες τεχνολογίες και κυρίως στους ΗΥ. Υπολογιστικά και Λειτουργικά Συστήματα, Γλώσσες Προγραμματισμού, Πακέτα Σχεδίασης και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Προγράμματα Αυτοματοποιημένης και Ψηφιακής Χαρτογραφίας, Προγράμματα και λογισμικά GIS και Βάσεων Δεδομένων, υπήρξαν αντικείμενα και μέσα συνεχούς ενασχόλησής του.

Υπήρξε μέλος επιστημονικών ενώσεων και εταιρειών, όπως, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (XEEE), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων «HellasGIS», μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης. Επίσης, υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του TATM- ΑΠΘ (2001-2005) και Αξιολογητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική» της Σχολής ΑΤΜ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Στις 29 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, κόπηκε ξαφνικά το νήμα της ζωής του. Η οικογένειά του, η Όλγα και τα αγόρια τους Γιώργος και Χρήστος, η μητέρα του και τα αδέλφια του, οι συγγενείς του, οι φίλοι του και οι συνάδελφοί του, όσοι τον συνόδεψαν στην τελευταία κατοικία του, θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη, νοσταλγία και περηφάνια. Αιωνία η μνήμη αυτού!

Επιμέλεια Έκδοσης
Ο.Γεωργούλα, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Μ.Παπαδοπούλου, Αν.Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Δ.Ρωσσικόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Σ.Σπαταλάς, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Α.Φωτίου, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα διάφορα επιστημονικά άρθρα του Τόμου που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

Ανάλυση δεδομένων, Γεωδαισία, Τοπογραφία

GIS, Χαρτογραφία, Τηλεπισκόπηση, Φωτογραμμετρία

Αποτύπωση, διάνοιξη και χρήση γης δασικών περιοχών

Θέματα συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος