Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Μιχαήλ Ε. Κονταδάκη

Στις 31 Αυγούστου 2011 αφυπηρέτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) ο καθηγητής Μιχάλης Κονταδάκης μετά από υπηρεσία 40 ετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο Μιχάλης Κονταδάκης υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα μας για 40 συνεχή χρόνια, από το 1971 που διορίσθηκε βοηθός στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής Αστρονομίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, μέχρι του Αύγουστο του 2011 που συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση του καθηγητή του Τμήματός μας. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Max-Planck Institut für Astronomie ως υπότροφος του Max-Planck Gesellschaft (1976-1978) και αναγορεύθηκε διδάκτορας των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης το 1979.

Στο Εργαστήριο Γεωδαιτικής Αστρονομίας υπηρέτησε ως βοηθός στην αρχή και επιμελητής στη συνέχεια μέχρι το 1982. Από το 1982, μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 1268 για τα πανεπιστήμια της χώρας μας, εντάχθηκε σε θέση λέκτορα στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του ΤΑΤΜ και ανήλθε διαδοχικά σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας. Από το 1982 έως το 1984 υπηρέτησε σε θέση λέκτορα, το 1984 εκλέχθηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή όπου παρέμεινε μέχρι το 1992, τον ίδιο χρόνο εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής και το 1996 καθηγητής πρώτης βαθμίδας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΤΑΤΜ κάλυψε διδακτικά διάφορα προπτυχιακά μαθήματα και από το 1982 μέχρι τη συνταξιοδότησή του δίδαξε τα μαθήματα “Φυσική Ι” και “Φυσική ΙΙ”, ενώ δίδαξε και στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Γεωπληροφορική” του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. Προσέφερε επίσης διοικητικό έργο ως διευθυντής του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (1993-1995).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε διάφορες επιστημονικές περιοχές της Αστροφυσικής και της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Στην Αστροφυσική έχει εργαστεί ερευνητικά σε δύο επιστημονικές περιοχές:

Την επίγεια Αστρική Φωτοηλεκτρική Φωτομετρία ευρείας περιοχής (μελέτη στο UBVRI μεταβλητών αστέρων μακράς περιόδου, Nova και Flare stars).

Την επίγεια Αστρική Φασματοσκοπία (φασματική ταξινόμηση και φασματοσκοπία αστέρων σε μικρή διασπορά 150-250 Α/mm). Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας στην επιστημονική αυτή περιοχή συμμετείχε σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την φωτοηλεκτρική φωτομετρία και τη μελέτη περιοδικοτήτων των αστέρων εκλάμψεων και Nova και την φασματοσκοπική μελέτη μεταβλητών αστέρων και αστέρων μακράς περιόδου.

Στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική η ερευνητική του εργασία αφορά τη μελέτη των μεταβολών ορισμένων φυσικών χαρακτηριστικών της Γεώσφαιρας, της αμοιβαίας αλληλεπίδρασής τους και κυρίως της συσχέτισης με την τεκτονική δράση (θερμοκρασία και στάθμη των υπόγειων υδάτων, παραμόρφωση της επιφάνειας της γης, ατμοσφαιρικές παλίρροιες, μεταβολές της ιονόσφαιρας και του γεωμαγνητικού πεδίου). Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας στην επιστημονική αυτή περιοχή συμμετείχε στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων ως ακολούθως:

  • Μελέτη της μεταβολής βασικών υδρολογικών παραμέτρων σε σχέση με τη σεισμικότητα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
  • Μελέτη των μεταβολών των Ατμοσφαιρικών Θερμοβαρυντικών - Θερμικών και Βαρυντικών Παλιρροιών σε σχέση με τη σεισμικότητα.
  • Μελέτη της μεταβολής του συνολικού ηλεκτρονιακού περιεχομένου (ΤΕC) της ιονόσφαιρας στην περιοχή της Μεσογείου σε σχέση με την σεισμικότητα με τη βοήθεια διαστημικών μεθόδων (GPS).
  • Διερεύνηση της επίδρασης των σεληνοηλιακών παλιρροιών στην εκδήλωση σεισμών στον Ελλαδικό χώρο.
  • Μελέτη των μεταβολών της κατώτερης ιονόσφαιρας σε σχέση με την σεισμικότητα μέσω της διάδοσης VLF/LF (International Network for the Frontier Research - INFREP).
  • Παρακολούθηση των μεταβολών της Ατμόσφαιρας και Ιονόσφαιρας στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο σε σχέση με τη σεισμικότητα μέσω δορυφορικών και επίγειων δεδομένων

Τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν δημοσιευθεί σε 148 εργασίες αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές. Επιπλέον είναι επιστημονικός συν-εκδότης 10 τόμων πρακτικών διεθνών συνεδρίων και 5 ειδικών τόμων. Έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει 19 εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων με επιστημονικές ανακοινώσεις.

Ο καθηγητής Κονταδάκης έχει να παρουσιάσει υψηλής στάθμης ερευνητικό έργο στους τομείς της Αστρονομίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, αναγνωρισμένο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Είχε και συνεχίζει να έχει επιστημονική συνεργασία με διάφορα ινστιτούτα και πανεπιστήμια, είναι μέλος πολλών εθνικών και διεθνών επιστημονικών Εταιρειών και Ενώσεων, κριτής και μέλος συντακτικών επιτροπών έγκυρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Από το 2001 έως σήμερα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού “Natural Hazards and Earth System Sciences” και από το 2009 έως και σήμερα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού “Earth System Sciences Data”.

Η επιστημονική δραστηριότητα του καθηγητή Κονταδάκη ήταν πλούσια και επιτυχής. Το έργο του έχει αναγνωρισθεί από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το υψηλό ακαδημαϊκό ήθος, η επιστημονική ευσυνειδησία, η εντιμότητα και συνέπεια κόσμησαν την μακρά επιστημονική του πορεία.

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο Μιχάλη Κονταδάκη για τα όσα σημαντικά προσέφερε στο Τμήμα, να του ευχηθούμε να είναι υγιής και να συνεχίσει να είναι κοντά μας σε διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος και από τη θέση του ομότιμου καθηγητή, τίτλος που του απονεμήθηκε από τη σύγκλητο του Α.Π.Θ. τον Ιανουάριο του 2012 μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας.

Η συντακτική επιτροπή

Δ. Αραμπέλος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χ. Καλτσίκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Σ.Δ. Σπαταλάς, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Η.Ν. Τζιαβός, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον Τόμο και τις εισαγωγικές σελίδες σε μορφή PDF από τον ακόλουθο σύνδεσμο (ΘΑΛΗΣ - Τιμητικός Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Μιχαήλ Ε. Κονταδάκη) και να πλοηγηθείτε στα διάφορα επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ASTRONOMY

ΜΕΡΟΣ IΙ - ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - GEOSCIENCES

ΜΕΡΟΣ IIΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - SCIENCES AND TECHNOLOGY