Αξιολόγηση ΤΑΤΜ ΑΠΘ

Απογραφικές εκθέσεις, εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

2012-2013

Ετήσια Απογραφική Έκθεση ΤΑΤΜ/ΑΠΘ (2012-2013)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΑΤΜ/ΑΠΘ (2012-2013)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΤΑΤΜ/ΑΠΘ (2012-2013)