Τομείς

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υποδιαιρείται σε τρεις Tομείς που συντονίζουν τη διδασκαλία σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία της Επιστήμης του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Οι Τομείς αυτοί είναι

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Mελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες.

Διευθυντής: Χ.Κωτσάκης (Κ)

Μέλη ΔΕΠ: Γ.Σ. Βέργος (ΑΚ), Β.Ν. Γρηγοριάδης (ΕΚ), Κ. Κατσάμπαλος (Κ), Χ.Κωτσάκης (Κ), Κ. Παναγιωτακόπουλος (Κ), Χ. Πικριδάς (Κ), Δ. Ρωσσικόπουλος (Κ), Σ. Σπαταλάς (Κ), Η.Ν. Τζιαβός (Κ), Κ. Τοκμακίδης (Κ), Β. Τσιούκας (Κ), Δ. Τσούλης (Κ), Α. Φωτίου (Κ).
Επιστημονικός Συνεργάτης: Μ. Πέκκας
Μέλη ΕΤΕΠ: Α. Φυλακτάκης
Διοικητικοί Υπάλληλοι: Π. Κοίλια

Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Mελέτη (μετρήσεις και καταγραφές, επεξεργασία, απεικόνιση παρακολούθηση)
του φυσικού χώρου, καθώς και ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών
του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης
πληροφοριακής υποδομής και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Διευθύντρια: Χ. Μπούτουρα (Κ)

Μέλη ΔΕΠ: Α. Αρβανίτης (Κ), Ο. Γεωργούλα (Κ), Α. Κουσουλάκου (Κ), Γ.Μαλλίνης (ΑΚ), Χ. Μπούτουρα (Κ), Μ. Παπαδοπούλου (ΑΚ), Π. Πατιάς (Κ).
Μέλη ΕΔΙΠ: Σ. Γιαννακοπούλου, Δ.Σαραφίδης, Φ.Πατώνης Β. Φραγκουλίδου
 

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Γνωστικό Αντικείμενο: Mελέτη των δυνατοτήτων μετασχηματισμού του
φυσι­κού χώρου μέσω κατασκευών, τεχνικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών αναπτυξιακών
έργων βασισμένη σε δοσμένη ή και συμπληρωματική πληροφοριακή υποδομή, με σκοπό την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικπών πηγών της χώρας.

Διευθυντής:  Α.Λουκάς (ΑΚ)

Μέλη ΔΕΠ: Α. Γείτονας(Κ), Χ. Ευαγγελίδης (Κ), Α.Λουκάς (ΑΚ), Γ. Μίντσης (Κ), Σ. Μπάσμπας (Κ), Ε. Οικονόμου (ΕΚ), Χ. Ταξιλτάρης (Κ)
Μέλη ΕΔΙΠ: Γ.ΠαπαευαγγέλουΑ.Τσουκαλά