Σημαντική ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή του και δεν επιτευχθεί ο έλεγχος του οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, λόγω μη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης, ο δικαιούχος προβαίνει σε οριστική υποβολή της αίτησης εμπρόθεσμα (έως και 3 Ιουλίου) παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου αυτής αγνοώντας τυχόν μηνύματα της ηλ. πλατφόρμας (π.χ. η αίτηση θα απορριφθεί κλπ).

Η αίτησή του παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου. Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή αφορά σε φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εκκαθαρισθεί  κατά το χρόνο που ο δικαιούχος υποβάλει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα.