Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εκ μέρους του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δημητρίου Στ. Κωβαίου, σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα προβεί στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης σύμφωνα με το Ν. 4653/2020, Άρθρο 13, παρ. 1β).

Οι βασικές προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία περιγράφονται στη συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 14/04/2021