Προκηρύξεις για εκλογές εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος για την Συνέλευση Τμήματος και για τις Συνελεύσεις των τομέων Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος για την Συνέλευση Τμήματος και για τις Συνελεύσεις των τομέων Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Επισυνάπτονται οι σχετικές προκηρύξεις.