Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών προκήρυξε για πλήρωση μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία», ύστερα από κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Α.Π.Θ.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2131/16.9.2021 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25.11.2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" (https://apella.minedu.gov.gr/).

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP 23734

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο, στα τηλέφωνα 2310 995823 και 2310 995991 και στο email:  info@topo.auth.gr

                                                    Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα Αρχεία: