Πολιτική Ποιότητας TATM

Ακαδ. Έτος 2018-19

Ακαδ. Έτος 2012-13

Φάκελος Πιστοποίησης (Ακαδ. Έτος 2020)

 


Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο το εύρος των πεδίων της επιστήμης του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού τα οποία θεραπεύει. Για το λόγο αυτό το Τμήμα εφαρμόζει, μέσω των θεσπισμένων οργάνων του, συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Α.Π.Θ. και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στη συνολική του λειτουργία, αλλά και ειδικότερα στην οργάνωση και υλοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ). Ειδικότερα, το Τμήμα είναι προσηλωμένο στην εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει τη στρατηγική του Τμήματος σε σχέση με τον προσανατολισμό και τους στόχους του ΠΠΣ. Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του ΠΠΣ είναι:

 • Η παροχή στους φοιτητές εκπαίδευσης υψηλής στάθμης, σε επίπεδο συγκρίσιμο με αυτά των αντίστοιχων και πιο αναγνωρισμένων Τμημάτων Μηχανικών των Πανεπιστημίων του εξωτερικού και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • Η εφαρμοσμένη κατεύθυνση, με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα και του μηχανικού.

 • Η διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και η αποτροπή διακρίσεων.

 • Η ισορροπημένη παροχή μεταξύ βάθους και εύρους, τόσο των θεωρητικών, όσο και των εφαρμοσμένων γνώσεων που παρέχει, καθώς και η σύνδεσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

 • Η παροχή επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων στους πτυχιούχους, οι οποίες να τους καθιστούν καταρτισμένους και εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

 • Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος.

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο ειδικότερος προσανατολισμός του ΠΠΣ καθορίζονται από τους ειδικότερους στόχους, βάσει και των οποίων δομείται, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

 • η έμφαση στη διακλαδικότητα/διεπιστημονικότητα, με την παροχή βασικών γνώσεων σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, καθώς καλύπτει και ένα ασυνήθιστα μεγάλο εύρος ερευνητικών αντικειμένων του μηχανικού και των γεωεπιστημών.

 • η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα. Μέσω των επιλογών μαθημάτων Τομέα και των κατευθύνσεων, ο κάθε φοιτητής εμβαθύνει σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα, με απώτερο στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ του εύρους γνώσεων που πρέπει να έχει ο νέος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, αλλά και της εμβάθυνσης σε συγκεκριμένες γνώσεις που τον ενδιαφέρουν (π.χ. στην περίπτωση που θέλει να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές ή επαγγελματική σταδιοδρομία σε συγκεκριμένο αντικείμενο).

 • η εφαρμογή και πρακτική εμπέδωση της θεωρητικής γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα παράλληλο πρόγραμμα οργανωμένων υποχρεωτικών εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων, που λειτουργούν στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων.

 • η απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας πεδίου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πρόγραμμα μαθημάτων με ασκήσεις και εργασίες πεδίου, οι οποίες είναι είτε αυτόνομες πολυήμερες ασκήσεις πεδίου, είτε εκτελούνται ως υποχρεωτικό συμπληρωματικό τμήμα συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων.

 • η καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης. Προωθείται μέσω της διπλωματικής εργασίας, καθώς και της ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος και επιστημονικά συνέδρια.

 • η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, Επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος της πρακτική άσκησης που λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΠΠΣ.

 • η απόκτηση διεθνούς εμπειρίας μέσω της προώθησης της συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών (π.χ. προγράμματα ERASMUS+, κλπ.).

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα και δέσμευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, με τη συνεργασία όλων των μελών του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, σε στενή συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ, η ΟΜΕΑ του Τμήματος συλλέγει στοιχεία με ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την πορεία και εξέλιξη των φοιτητών του ΠΠΣ, την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού, και του υπόλοιπου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών), την ερευνητική παραγωγή του Τμήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο των μελών ΔΕΠ, την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επίτευξης των στόχων του ΠΠΣ, καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό με τη λειτουργία και τη στοχοθεσία του Τμήματος.

 

Η ΟΜΕΑ επεξεργάζεται τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις, συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, προετοιμάζει τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης και υποβάλλει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματος, τόσο προς την ΕΘΑΑΕ (μέσω της πλατφόρμας https://qdata.ethaae.gr/), όσο και τη ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/), τα απογραφικά στοιχεία που αναφέρονται στην λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών, τις υποδομές του Τμήματος, το ερευνητικό έργο, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα.  Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της αξιολόγησης, όπως υποβάλλονται παραπάνω, αναρτώνται στην ιστοσελίδα και παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, όπου αποφασίζονται οι όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.