Οδηγίες σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Συνημμένα θα βρείτε έγγραφα της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων, που αφορούν οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ.πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ(Β’783) στα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών.