Μητρώα Τμήματος

Μητρώα Τμήματος 2021

To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ. 13/20.4.2021  αποφάσισε την  επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4452/17 και του άρθρου 13 παρ. 2ιγ του Ν.4485/17.

Τα μητρώα εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. 3068/23.06.2021

 • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ
 • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδώ
   

Μητρώα Τμήματος 2020-2021

To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ. 12/14.7.2020  αποφάσισε την  επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4452/17 και του άρθρου 13 παρ. 2ιγ του Ν.4485/17.

Τα μητρώα εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. 3029/22.07.2020

 • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ

 • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδώ

Μητρώα Τμήματος 2019-2020

To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ.  4/5.11.2019  αποφάσισε την  επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4452/17 και του άρθρου 13 παρ. 2ιγ του Ν.4485/17.

Τα μητρώα εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. 3012/30.12.2019

 • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ

 • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδώ

Μητρώα Τμήματος 2019 -2η επικαιροποίηση

To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ.  3/6.11.2018  αποφάσισε την  επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄, του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4452/17 και του άρθρου 13 παρ. 2ιγ του Ν.4485/17.

Τα μητρώα εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. 2978/28 και 31.12.2018

 • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ

 • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδω

2018 - 1η επικαιροποίηση

 • Για το μητρώο εσωτερικών μελών δείτε εδώ

 • Για το μητρώο εξωτερικών μελών δείτε εδω

2017 -Έγκριση μητρώων 2017