Κατάλογος αντιστοίχισης φοιτητών με εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση

Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχισης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση επί των αποτελεσμάτων αυτό μπορεί να γίνει με σχετική αίτηση στο Γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ (γραφείο κ. Βέργου ή στο email vergos@topo.auth.gr) μέχρι και Δευτέρα 04.10.2021 και ώρα 12 π.μ.