ΕΔΒΜ82 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο link: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%91946%CE%A88%CE%A7%CE%92-71%CE%9D

και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στο link: https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/23036?ReturnToPage=1&PageSize=10

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπως έχει ανακοινωθεί στην Διαύγεια.