Διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι ηΣύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην συνεδρίασή της με αριθμό 3023/8-5-2020, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3341/1925 (ΦΕΚ 154/τ.Α ́/22-06-1925) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του Ν. 3108/1954.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.1 και 2, 13 παρ. 2 περ. στ ́ και λστ ́ και 14παρ. 2 περ. δ ́ και στ ́ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α ́/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α ́/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Την αριθμ. 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΦΕΚ 432/τ.ΥΟΔΔ/05-07-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/τ.ΥΟΔΔ/03-10-2019) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Την αριθμ. 164/3-9-2019 Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις αριθμ. 1757/17-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) Πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

6. Την αριθμ. Φ. 1.231/Β1/425/25-08-2000 Υπουργική Απόφαση«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1099/τ.Β ́/05-09-2000), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1562/τ.Β’/13-12-2002, ΦΕΚ 1517/τ.Β’/11-10-2004, ΦΕΚ 625/τ.Β’/18-05-2006 και ΦΕΚ 1552/τ.Β ́/23-04-2020) και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», (ΦΕΚ 90/ τ. A’/01.05.2020).

8. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που απαιτούν άμεση έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Aφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού,αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1.Η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών/φοιτητριώνκαι του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν μπορεί παρά να αποτελούν το πρώτιστο μέλημα για την ακαδημαϊκή κοινότητα.
2.Οι σημερινές συνθήκες και οι περιορισμοί που επιβάλλουν στη συνηθισμένη εξεταστική διαδικασία (κατάλληλοι χώροι, αποστάσεις φοιτητών, απολύμανση χώρων, κλπ.) σε συνδυασμό με τους χιλιάδες φοιτητές που πρέπει να εξεταστούν, δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία, όπως εύλογα θα απαιτούσε η ακαδημαϊκή παράδοση.
3.Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ακαδημαϊκή διαδικασία κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν «εξ αποστάσεως» με κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές έτσι, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες να λάβουν μέρος σ’ αυτές με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους για την υγεία τη δική τους, του οικείου περιβάλλοντός τους, αλλά και του προσωπικού του πανεπιστημίου.
4.Για την ομαλή διεξαγωγή των «εξ αποστάσεως» εξετάσεων, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας της όλης διαδικασίας.
5.Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια των εξετάσεων κάθε Τμήματος θα προσδιορίζονται με αποφάσεις των Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διανομή των συγγραμμάτων μέχρι τις 10 Ιουνίου, οι εξετάσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν το νωρίτερο στις 17 Ιουνίου και συνιστάται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου. Στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, οι φοιτητές και φοιτήτριες 8ουεξαμήνου ή 10ουεξαμήνου και άνω (για Σχολές τεταρτοετούς και πενταετούς φοίτησης αντίστοιχα) μπορούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να εξεταστούν «εξ αποστάσεως» και πριν από τη 17ηΙουνίου.
 
Τέλος, η Σύγκλητος επιθυμεί να διακηρύξει ότι η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης και σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει στομέλλον τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.
 
Ο Πρύτανης(υπογραφή)
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου