Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από τα έγγραφα ανακήρυξης υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν από τις ορισθείσες εφορευτικές επιτροπές σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές Διευθυντών Τομέων, για τους τομείς του Τμήματος, ανακηρύσσονται οι παρακάτω υποψήφιο, ως εξής:

1. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, υποψήφιος κ. Χριστόφορος Κωτσάκης, καθηγητής

2. Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, υποψήφια κ. Χρυσούλα Μπούτουρα, καθηγήτρια

2. Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, υποψήφιος κ. Αθανάσιος Λουκάς, αναπληρωτής καθηγητής

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 και στις 27 Αυγούστου, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.

Θεσσαλονίκη, 31.7.2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος