Έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου διπλώματος χωρίς τελετή ορκωμοσίας

Ύστερα από τη δημοσίευση της απόφαση της Συγκλήτου αρ. 3020/3-04-2020 (ΦΕΚ  1552/τ. Β΄/23-04-2020 (Τροποποίηση της με αριθμό Φ. 1.231Β142525-08-2000 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»), που αφορά στην έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου διπλώματος, χωρίς να έχει προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας, καλούνται όσοι απόφοιτοι θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής την ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019-2020, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για την απόκτηση των Πιστοποιητικών της ορκωμοσίας:

  • Αποστολή του εγγράφου «Έγγραφο Παράδοση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας» στη Γραμματεία του Τμήματος, στο info@topo.auth.gr, για να υπογραφεί από την Προϊσταμένη του Τμήματος και να σας σταλεί υπογεγραμμένο.
  • Εφόσον παραλάβετε το παραπάνω αρχείο υπογεγραμμένο από τη Γραμματεία, το συνοδεύετε με το ένα αντιτύπο της διπλωματικής εργασίας τους σε μορφή αρχείου .Pdf (μέχρι 30 Mb), καθώς και το αρχείο μορφής .doc (Word) με την ελληνική και αγγλική περίληψη αντίστοιχα σε μια ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), μέχρι 500 λέξεις έκαστη, δακτυλογραφημένη με πεζούς χαρακτήρες (εκτός από την έναρξη πρότασης και τα κύρια ονόματα) και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες, στο mail της Βιβλιοθήκης libeng@auth.gr . Στο εν λόγω αρχείο να αναφέρεται επίσης, ο επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής εργασίας, η χρονιά που παραδίδεται και λέξεις ή φράσεις κλειδιά (ελληνικά και αγγλικά).

Σας υπενθυμίζουμε ότι το έγγραφο «Έγγραφο Παράδοση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας» συνοδεύεται από το έγγραφο «Στοιχεία Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας», το οποίο και αυτό αποστέλλεται μαζί με τα παραπάνω στη Βιβλιοθήκη.

Έχει σταλεί λίστα με τα ονόματα των αποφοίτων στον κ. Αναστάσιο Φυλακτάκη, για να ενημερωθεί η Γραμματεία για τυχόν εκκρεμότητες τους, όσον αφορά τα όργανα μετρήσεων, όπως και στην κ. Τσεβά για εκκρεμότητες σε βιβλία του Τμήματος. Όσοι απόφοιτοι έχουν εκκρεμότητες, παρακαλούνται να τις τακτοποιήσουν.

Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το dvd της Διπλωματικής Εργασίας, τοποθετημένο σε χάρτινη θήκη και να έχει στην επιφάνειά του τυπωμένο το εξώφυλλο της διπλωματικής εργασίας, θα παραδοθεί στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Η παραλαβή των πρωτότυπων Πιστοποιητικών ορκωμοσίας, θα γίνει την Πέμπτη 30-7-2020 και κατά τις ώρες 10:00 πμ έως 13:00 μμ.

Όσοι απόφοιτοι αδυνατούν να παρευρεθούν στη Γραμματεία στην παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα του Τμήματος, 2310995401,3.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

 

Συνημμένα Αρχεία: