Έγκριση μητρώων 2017

To Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ. 7/14.3.2017 αποφάσισε την κατάρτιση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο οποίο περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του τμήματος, άλλων Τμημάτν του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017, ΦΕΚ 225/17, τ.Β΄.

Για το μητρώο εσωτερικών μελών κλικ εδώ.

Για το μητρώο εξωτερικών μελών κλικ εδώ.