Πληροφορίες Εποπτών Μελών ΔΕΠ

Επόπτες ΠΑ μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ

Ο ρόλος των εποπτών μελών ΔΕΠ του ΤΑΤΜ, είναι να παρακολουθούν την πορεία απασχόλησης του φοιτητή στον φορέα που παρέχει την Πρακτική Άσκηση καθώς και η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης τόσο των φοιτητών όσο και των εταιρειών.

Η παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των φοιτητών που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΤΑΤΜ θα διασφαλιστεί μέσα από τη συνεργασία του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου για το Tμήμα, των εποπτών μελών ΔΕΠ και των υπεύθυνων επιβλεπόντων εκπαίδευσης που θα οριστούν από την κάθε επιχείρηση.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος ΠΑ θα πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις που απασχολούν φοιτητές ώστε να διαπιστώνει το περιβάλλον εργασίας, το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών στην εταιρεία, τις διαδικασίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης των φοιτητών καθώς και την πρόοδό τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προβλεπόμενη σύναψη συμφωνιών με τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές στο πλαίσιο της ΠΑ στις οποίες και θα περιγράφεται το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών καθώς και οι υποχρεώσεις των εταιρειών και των εκπαιδευτών απέναντι τόσο στους φοιτητές όσο και στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, κάθε μέλος ΔΕΠ της ομάδας έργου (επόπτες ΠΑ) θα αναλάβει να εποπτεύει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών και από κοινού με τον φορέα της άσκησης θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης των ασκούμενων φοιτητών. Θα τηρείται αναλυτικό ημερολόγιο παρακολούθησης για κάθε φοιτητή (από τους ίδιους τους φοιτητές) στο οποίο θα καταγράφονται οι εργασίες στις οποίες λαμβάνει μέρος και το οποίο θα θεωρεί στο τέλος κάθε μήνα ο υπεύθυνος για την άσκηση από μέρους της επιχείρησης και ο αντίστοιχος επόπτης μέλος ΔΕΠ από το ΤΑΤΜ.

Με βάση τα παραπάνω ημερολόγια θα υποβληθεί από τα εποπτεύοντα μέλη ΔΕΠ και τα στελέχη των επιχειρήσεων, το τελικό δελτίο αξιολόγησης για κάθε έναν ασκούμενο φοιτητή και το φορέα της ΠΑ. Στο τελικό δελτίο θα καταγράφεται το αντικείμενο της άσκησης και η επίδοση του φοιτητή σε αυτό. Το σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί από τους επόπτες μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ θα αφορά την αξιολόγηση του φοιτητή που συμμετείχε στο πρόγραμμα και τους φορείς υποδοχής θα σας κινοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Σαν επόπτες ΠΑ συμμετέχουν τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ:

Χρήσιμα Έντυπα

Ημερολόγιο ΠΑ ΤΑΤΜ