Πληροφορίες Φοιτητών

Φοιτητές

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Πράξης Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), οι φοιτητές του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέρα από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική προκειμένου να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας. Αυτά θα επιτευχθούν μέσα από την απασχόληση τους σε τεχνικές εταιρίες και την γνωριμία τους με την εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του Τοπογράφου Μηχανικού και τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής τοπογραφικών, γεωδαιτικών, χαρτογραφικών, φωτογραμμετρικών, κτηματολογικών υδραυλικών και συγκοινωνιακών προϊόντων.

Οι φοιτητές του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση εφόσον έχουν συμπληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών. Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 2010-2013 και 2013-2015 και θα υλοποιείται δυο φορές κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο). Πρώτη περίοδος υλοποίησης θα είναι το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές του 7ου Εξαμήνου, και αντίστοιχα οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου στο Εαρινό Εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι στην παράταση του έργου (2013-2015) η ΠΑ θα διαρκεί τρείς (3) μήνες σε σχέση με τους δύο της αρχικής περιόδου.

Το νέο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υλοποιείται δυο φορές κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο). Πρώτη περίοδος υλοποίησης θα είναι το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές του 7ου Εξαμήνου, και αντίστοιχα οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου στο Εαρινό Εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι στην παράταση του έργου (2013-2015) η ΠΑ θα διαρκεί τρείς (3) μήνες σε σχέση με τους δύο της αρχικής περιόδου.

Για την επικείμενη περίοδο, το η ΠΑ του Χειμερινού Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί του μήνες Νοέμβριο 2017 - Ιανουάριο 2018 και θα μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές μεγαλυτέρων, του 7ου, εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα θα έχουν οι φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι: α) Προτεραιότητα σε φοιτητές 7ου ή 8ου Εξαμήνου, β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει και γ) η συγκεντρωτική βαθμολογία. Τα παραπάνω κριτήρια είναι σε σειρά προτεραιότητας, δλδ. Αν για την ίδια θέση έχουν κάνει αίτηση περισσότεροι του ενός φοιτητές, τότε ελέγχεται το εξάμηνο, μετά ο αριθμός μαθημάτων και αν ακόμη υπάρχουν ισοψηφίες τότε η βαθμολογία.

Τα διαδοχικά στάδια κάθε περιόδου υλοποίησης της ΠΑ που αφορούν τους φοιτητές είναι:

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτριο Νατσιόπουλο (dnatsio@topo.auth.gr), που έχει την ευθύνη της Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος ή στον κ. Γεώργιο Βέργο (vergos@topo.auth.gr), που έχει την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης.

Απαραίτητα Στοιχεία/Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα στοιχεία/δικαιολογητικά που χρειάζονται για την κατάθεση αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης είναι τα ακόλουθα:

  • Αριθμός και ΑΤ Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ).
  • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ) αν υπάρχει ήδη. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκδωθεί στο πλαίσιο της ΠΑ.
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και αρμόδια ΔΟΥ.
  • Βεβαίωση γραμματείας ΤΑΤΜ για το εξάμηνο σπουδών και το σύνολο των περασμένων μαθημάτων.
  • Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τυ βιβλιαρίου υγείας.

Χρήσιμα Έντυπα

  • 17. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ, για την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Κατάθεση Αιτήσεων

Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στην πρακτική άσκηση για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018 θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα 09/10/2017 κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Ημερολόγιο ΠΑ ΤΑΤΜ