Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αποτελεί υποέργο της Ιδρυματικής Πράξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση».

Η συνολική διάρκεια του Έργου για την πρώτη περίοδο εφαρμογής ήταν από 01/10/2010 έως 30/09/2013. Το έργο έλαβε παράταση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και θα συνεχίσει να υλοποιείται για την περίοδο από 01/10/2013 έως 30/09/2015.

Η συνολική του χρηματοδότηση ανέρχεται σε 158.182,86 € για την πρώτη περιοδο (2010-2013) και σε 83,584.73 € για τη δεύτερη περίοδο (2013-2015).

Ο συνολικός επωφελούμενος αριθμός φοιτητών του ΤΑΤΜ για την περίοδο 2010-2013 (τιμή στόχος) ήταν 168, δηλαδή ~56 φοιτητές ανά έτος υπλοποίησης, ενώ για τη δεύτερη 2013-2015 είναι 64, δηλαδή ~32 φοιτητές ανά έτος υπλοποίησης.

Η νέα περίοδος υλοποίησης του προγράμματος 2014-2020 ξεκινά το Εαρινό Εξάμηνο του 2015-2016 με τη χρηματοδότηση του εξαμήνου να ανέρχεται ανέρχεται σε 991.598 € για όλα τα τμήματα του ΑΠΘ.

Ο συνολικός επωφελούμενος αριθμός φοιτητών του ΤΑΤΜ για την περίοδο 2010-2013 (τιμή στόχος) ήταν 168, δηλαδή ~56 φοιτητές ανά έτος υπλοποίησης, ενώ για τη δεύτερη 2013-2015 είναι 64, δηλαδή ~32 φοιτητές ανά έτος υπλοποίησης. Για το τρέχον έτος, ο συνολικός επωφελούμενος αριθμός φοιτητών του ΤΑΤΜ είναι (τιμή στόχος) 40 φοιτητές ενώ το αυτό το εξάμηνο θα επωφεληθούν 25 φοιτητές.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Γεώργιος Σ. Βέργος (Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ), ενώ την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ έχει αναλάβει ο κ. Δημήτριος Α. Νατσιόπουλος (Διπλ. ΑΤΜ, MSc, Υπ. Διδάκτορας ΤΑΤΜ ΑΠΘ).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΑΤΜ/ΑΠΘ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παν. Θυρίδα 440
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54 124

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2310 994366
Fax: 2310 995948

Email:

vergos(at)topo.auth.gr

dnatsio(at)topo.auth.gr