Πληροφορίες Εταιρειών

Εταιρείες Παροχής Πρακτικής Άσκησης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του Πρακτική Άσκηση διάρκειας δύο μηνών (2010-2013) και πλέον τριών μηνών (2013-2015,2016-2020) εκτός του Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τους νέους, αυτό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αποκατάστασης και απασχόλησης.

Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν έτσι μια πρώτη εμπειρία ή ακόμη και προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμά τους και ενδεχομένως να συνεχίσουν να απασχολούνται στην αντίστοιχη επιχείρηση και μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης. Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αναπτύσσουν επιπλέον επαγγελματική συνείδηση και εγκλιματίζονται στις συνθήκες εργασίας του σημερινού επαγγελματία Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Οι φοιτητές, μέσα από το πρόγραμμα ΠΑ, αφομοιώνουν με ουσιαστικότερο τρόπο την επιστημονική γνώση και παράλληλα, ερχόμενοι σε επαφή με την πράξη, αναδεικνύουν τις δεξιότητες τους. Ταυτόχρονα εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις που το τελευταίο έχει από τους εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά, ως εκπρόσωποι της τρέχουσας αγοράς εργασίας του κλάδου, έρχονται σε άμεση επαφή με νέους επιστήμονες εκπαιδευμένους σύμφωνα με ένα σύγχρονο και ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό οδηγεί σε ενημέρωση της επιχείρησης τόσο ως προς την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης σε διάφορα πεδία όσο και σε εκ νέου επαφή της με τις σύγχρονες εφαρμοσμένες τεχνολογικές εξελίξεις. Συνεπώς, η ωφέλεια από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές είναι δεδομένη. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των μελετητικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, το αντικείμενο εργασίας των οποίων εμπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο του φοιτητή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Είναι προφανές ότι η Πρακτική Άσκηση που θα υλοποιηθεί δεν συνεπάγεται καμία σχέση εργασίας των εκπαιδευομένων με την υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρησή σας, γι’ αυτό, δεν αναλαμβάνετε έναντι αυτών, καμία οικονομική υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση εφόσον έχουν συμπληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών. Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 2010-2013 και θα υλοποιείται δυο φορές κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Απρίλιο-Μάιο). Πρώτη περίοδος υλοποίησης θα είναι το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές του 7ου Εξαμήνου, και αντίστοιχα οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου στο Εαρινό Εξάμηνο.

Κατά την παράταση του έργου την περίοδο 2013-2015 θα υλοποιείται δυο φορές κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο). Πρώτη περίοδος υλοποίησης θα είναι το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές του 7ου Εξαμήνου, και αντίστοιχα οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου στο Εαρινό Εξάμηνο.

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ξεκινά την νέα περίοδο υλοποίησης 2016-2020 και θα υλοποιείται πλέον δύο φορές, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο), σε κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Πρώτη περίοδος υλοποίησης είναι το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 και τελική περίοδος το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Νοέμβριο 2017-Ιανουάριο 2018.

Τα διαδοχικά στάδια κάθε περιόδου υλοποίησης της ΠΑ που αφορούν τις εταιρείες/οργανισμούς/επιχειρήσεις είναι: