Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ΑΜΑ από το ΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από το ΙΚΑ προκειμένου να εκδοθεί ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου είναι:

Η έκδοση Α.Μ.Α. πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (εξουσιοδότηση), στο υποκατάστημαμα του ΙΚΑ της κατοικίας του ή στο ΙΚΑ του εργοδότη του και από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και μετά. Συνεπώς, για την ΠΑ η έκδοση του ΑΜΑ θα πραγματοποιηθεί στο ΙΚΑ Αριστοτέλους, στο οποίο ανήκει η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, που είναι ο εργοδότης, πριν την έναρξη κάθε περιόδου.