Προκηρύξεις για εκλογή εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα όργανα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι προκηρύξεις για εκλογή εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα όργανα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα.